terug

Bronnen van inkomen

Niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ook vanzelfsprekend ondernemer voor de inkomstenbelasting. Is er sprake van een inkomstenbron, dan ben je wellicht ondernemer. Daarbij worden de activiteiten die zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer buiten beschouwing gelaten. Je kwalificeert dan niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Wanneer is er sprake van een bron van inkomen?

Er zijn drie eisen waaraan een prestatie moet voldoen om aangemerkt te worden als bron van inkomen:

 1. Er moet deelgenomen worden aan het economisch verkeer;
 2. Er moet voordeel beoogd worden (subjectief vereiste);
 3. Dit voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn (objectief vereiste).

Verder is gebleken dat in de meeste gevallen de eis van het redelijkerwijs te verwachten voordeel, de doorslag geeft of er sprake is van een bron van inkomen. Het moment waarop getoetst wordt of je met de activiteiten redelijkerwijs voordeel zal behalen, ligt op het moment dat de activiteiten aanvangen. Dit betekent dat een dienst waarmee je structureel verlies maakt, en waarbij het niet voor de hand ligt dat deze activiteiten ooit positieve inkomsten zullen opleveren, niet wordt beschouwd als een inkomstenbron. Deze inkomsten zijn onbelast en horen niet thuis in de inkomstenbelasting. De geleden verliezen zijn dus niet aftrekbaar.

Is er wel sprake van een bron van inkomen? Dan zijn er voor de inkomstenbelasting drie verschillende bronnen van inkomen, namelijk:

 • winst uit onderneming;
 • loon uit dienstbetrekking en;
 • resultaat uit overige werkzaamheden.

Als er sprake is van loon uit dienstbetrekking kun je voor (dat gedeelte van) je bron van inkomen niet kwalificeren als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Wordt jouw inkomstenbron gezien als winst uit de onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden?

Volgens de wet Inkomstenbelasting is een ondernemer: “De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming”. Er is bepaald dat ‘iets’ een onderneming is, als er sprake is van:

 • Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, gericht op continuïteit;
 • Deelname aan het economisch verkeer, dus niet alleen in de hobby- of familiesfeer;
 • Het nastreven van een winstoogmerk, dat ook redelijkerwijs te verwachten is.

Daarnaast zijn er een aantal belangrijke kenmerken van een onderneming: duurzaamheid, investeringsomvang, ondernemers-/debiteurenrisico, meerdere opdrachtgevers, bekendheid/presentatie en meer dan normaal vermogensbeheer.

Dit houdt in dat onder onderneming wordt mede verstaan: het zelfstandig uitgeoefende beroep en dat onder ondernemer wordt mede verstaan: de beoefenaar van een zelfstandig beroep.

Is bovenstaande in jouw geval niet van toepassing? Dat behoort je bron van inkomen tot resultaat uit overige werkzaamheden. Daarbij gelden de volgende bronvereisten:

 • Er moet sprake zijn van arbeid;
 • waarmee in het economisch verkeer voordeel wordt beoogd;
 • dat redelijkerwijs voorzienbaar is;
 • en niet aan te merken is als winst uit onderneming;
 • en evenmin valt onder de inkomsten uit arbeid in dienstbetrekking.

In feite is het dus zo dat, als er geen sprake is van winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking, je inkomstenbron wordt gezien als resultaat uit overige werkzaamheden.

Dus, als er géén sprake is van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting of van dienstbetrekking, maar je verricht wél werkzaamheden die rendabel zijn, dan geniet je inkomsten uit overig werk. Het resultaat wordt berekend alsof je ondernemer bent. Het verschil is dat je dan geen recht hebt op bepaalde faciliteiten die een ondernemer normaal gesproken wel heeft, zoals de zelfstandigenaftrek.

Let wel op: Het kan zijn dat je niet kwalificeert als ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar toch ondernemer bent voor de btw.