terug

Nieuwe regels voor een lening voor de eigen woning

Als je een (hypothecaire) lening voor de eigen woning afsluit bij een familielid, bij je eigen bv of bij iemand anders, niet zijnde een bank of verzekeringsmaatschappij, dan ben je met ingang van 1 januari 2014 verplicht om de Belastingdienst te informeren over deze lening. Doe je dat niet, dan is de rente van deze lening niet aftrekbaar. De Belastingdienst heeft online een formulier ter beschikking gesteld om deze melding te doen.

Reden van deze informatieverplichting is dat de Belastingdienst wil nagaan of deze lening voor de eigen woning wel voldoet aan de nieuwe regels die vanaf begin 2013 gelden. Voor een nieuwe hypotheek is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar minimaal volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Om te kunnen beoordelen of de lening daar aan voldoet heeft de Belastingdienst informatie nodig over onder andere de hoogte van de lening, de startdatum en looptijd van de lening, het rentepercentage en de aflossingsvorm.

Je moet het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ gebruiken wanneer je een nieuwe lening hebt afgesloten en je verplicht bent de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen. Als er tijdens de looptijd van de lening iets wijzigt, dan moet je dit eveneens doorgeven.

Let op!
Hoef je niet verplicht af te lossen om hypotheekrente in aftrek te brengen, bijvoorbeeld omdat je de lening al vóór 1 januari 2013 hebt afgesloten of bij oversluiting van een oude hypotheek, dan is een melding niet nodig.

Tijdig doorgeven
Heb je in 2013 een (hypothecaire) lening zoals genoemd afgesloten, dan moet het formulier worden ingestuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting over 2013, maar uiterlijk vóór 31 december 2014.

Een wijziging van de lening moet binnen een maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond, worden doorgegeven. Als de gegevens of een wijziging niet op tijd worden doorgegeven heb je over het desbetreffende jaar geen recht op aftrek van de op de lening betaalde rente.